Disclaimer voor Sanctity.nl

Sanctity.nl verleent u hierbij toegang tot Sanctity.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Sanctity.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op Sanctity.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Sanctity.nl.

Beperkte aansprakelijkheid

Sanctity.nl spant zich in om de inhoud van Sanctity.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op Sanctity.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sanctity.nl.

In het bijzonder zijn alle prijzen op Sanctity.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op Sanctity.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sanctity.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Door deel te nemen aan / het lezen van de coachingservice en website erkent u dat ik geen erkend psycholoog of zorgverlener ben en dat mijn diensten de zorg van psychologen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg niet vervangen. Coaching mag op geen enkele manier worden opgevat of vervangen als psychologische begeleiding of enige andere vorm van therapie of medisch advies. Ik zal te allen tijde mijn beste professionele inspanningen, vaardigheden en zorg uitoefenen. Ik kan echter de uitkomst van coachinginspanningen en / of aanbevelingen op mijn website niet garanderen en mijn opmerkingen over de uitkomst zijn alleen uitingen van mening. Ik kan geen andere garanties geven dan om de gekochte coachingdiensten te leveren zoals beschreven.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Henrieke Stevens.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Henrieke Stevens, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.